Wat is een BRL ?
In Nederland bestaan er honderden BRL’-en. Deze KennisKaart geeft een korte betekenis van een BRL voor de installatiesector. De sector heeft er circa 50 en dat aantal groeit door. In een BRL staan onder meer technische eisen, gebruikseisen, duurzaamheidseisen en eisen voor certificering. Daarnaast sluit een BRL aan bij relevante wettelijke eisen, zoals het Bouwbesluit. Ook het Bouwbesluit verwijst naar BRL’-en.

 

Toepassen van BRL-en

Het toepassen van BRL-en kan een tijdrovende klus zijn.

 

Als voorbeeld drinkwater

  • BRL 14010 wordt toegepast op ultrafiltratie van drinkwater

  • BRL 14011 wordt toegepast op “gevaarlijke” apparaten die drinkwater gebruiken.

  • BRL K762 wordt toegepast op stalen leidingen voor drinkwater

  • BRL K17105-v5 wordt toegepast op kunststof leidingsystemen van PE.

  • Diverse overige BRL normen

 

Zoals u ziet zijn er diverse normeringen van toepassing.

 

Voorbeeld: BRL in de verkeerstechniek
In de verkeerstechniek en maatregelen wordt onder andere de BRL9101 toegepast. Voor meer informatie klik door naar de tegel BRL9101

 

Voorbeeld: BRL voor de installatiesector

De BRL’-en voor de installatiesector worden beheerd door de stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (www.kvinl.nl). Binnen KvINL werken opdrachtgevers, aanbieders en overheden samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. De BRL-en worden verkocht door ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector (www.isso.nl).

 

Werkt u als installateur, bedrijf of installatie-adviseur volgens een bepaalde BRL, dan kunt u zich hiervoor laten certificeren door een certificerende instantie (onder andere te vinden op www.qbis.nl). Zo voldoet u met het KOMO INST’AL® certificaat voor BRL 6000 aan de meest recente en relevante regelgeving. Bent u voor de BRL 6000 gecertificeerd, dan is het risico om aansprakelijk gesteld te worden minimaal.

Het certificaat is maximaal 3 jaar geldig. Als het certificaat is verkregen volgt binnen ca. 12 maanden een (onverwachte) controle of de organisatie nog werkt binnen alle gestelde randvoorwaarden. Hieruit kunnen kritische afwijkingen en niet kritische afwijkingen volgen. Bij kritische afwijkingen wordt het certificaat ingetrokken, bij niet kritische afwijkingen krijgt de organisatie 3 maanden de tijd om de afwijking te herstellen. Een Beoordelingsrichtlijn is een document waarin alle eisen, voorschriften en wetten zijn opgenomen die van toepassing zijn op een product of een proces. Daarnaast is er ook een bepalingsmethode opgenomen, waarmee aangetoond kan worden dat het product of proces aan deze eisen voldoet.  Een BRL stelt daarnaast eisen aan de interne kwaliteitsbewaking van de certificaathouder, om te borgen dat het product of proces continu aan de gestelde eisen blijft voldoen.

BRL’s komen tot stand onder de verantwoordelijkheid van een College van Deskundigen. In dit College zijn alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd (producenten, afnemers, overheid, onafhankelijke deskundigen), zodat BRL’s een breed draagvlak hebben.

In de houtsector heeft Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) de bevoegdheid (toegewezen door de Raad voor de Accreditatie) om KOMO certificaten te verlenen voor houtproducten en processen in de houtverwerkende industrie. Deze certificaten worden verleend als aan de eisen in een BRL wordt voldaan.

Voor de inlandse houtsector zijn 3 BRL’s belangrijk naast alle andere BRL’s waar Nederlands hout kan worden toegepast:

BRL 2303 − Heipalen

BRL 2904 – Rondhout

BRL 2905 – Gezaagd Europees Naaldhout voor waterbouwkundige toepassingen.

Met beoordelingsrichtlijnen (BRL’-s) wordt een set criteria en een maatstaf bepaald waaraan het uitvoerende proces van organisaties moet voldoen. In een BRL staat beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie of een product moet voldoen om een certificaat te behalen. Het BRL certificaat geeft uw opdrachtgevers en toezichthouders de zekerheid dat uw producten en diensten voldoen aan de technische eisen en  wensen van de markt. IRP Testing verzorgt BRL certificering door uw organisatie en processen te beoordelen op basis van de eisen in beoordelingsrichtlijnen.

Er zijn meerdere BRL certificaten waar u uw bedrijf voor kunt certificeren. Welke beoordelingsrichtlijn van toepassing is op uw organisatie hangt sterk af van uw activiteiten.